chemical products
 1. Начало
 2. >
 3. За нас
 4. >
 5. Политики
За нас

Политики

Декларация за управление, Политика за качество, Околна среда и безопасност и Здраве на работа.

Декларация на ръководството на Химически Продукти ООД за Политика по качество, околна среда и безопасност и здраве при работа.

Химически продукти ЕООД е създадена през 1997 г. в град Ямбол. Фирмата развива своята дейност в две основни направления - производство и търговия със строителни и технически топлоизолационни материали, използвани за топлоизолация, звукоизолация и противопожарна защита на тръбопроводи, топлопроводи, въздуховоди, фасади и покриви. За една година във фирмата е внедрена и сертифицирана Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Поддържайки Интегрирана система за управление, Химически Продукти ООД си поставя за основна цел непрекъснато да отговаря на изискванията, нуждите и очакванията на своите клиенти, предлагайки им качествени продукти чрез усъвършенстване на Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015; чрез непрекъснато подобряване на своите действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и поддържане и развитие на внедрената Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018 и непрекъснато подобряване на работата по опазване на околната среда, компанията развива внедрената екологична Система за управление в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2015 при прилагане на съответните законови и регулаторни изисквания.

 1. ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

  За нас означава:
 • да развива пазарна стратегия, ориентирана към непрекъснато задоволяване на изискванията на клиентите, както и на изискванията на нормативни актове, установени от законодателен или друг оправомощен орган;
 • да утвърждаваме и развиваме водещите си позиции в областта на топлоизолационните продукти за строителството и енергетиката;
 • да повишим конкурентоспособността на компанията чрез създаване на нови продукти, нови производствени технологии и непрекъснато повишаване и развитие на компетенциите на нашия персонал;
 • да отговаря на изискванията на Системата за управление на качеството и непрекъснато да подобрява нейната ефективност;
 • развиване на връзки с доставчици с цел осигуряване на висококачествени суровини и артикули навреме;
 • да защитава и се грижи еднакво за собствеността на компанията и собствеността на клиента;
 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Тази политика е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни позиции и работно оборудване по начин, който гарантира поддържането и постоянното подобряване на здравословна и безопасна работна среда за всички сътрудници на организацията, в съответствие със следните ръководни принципи:
 • Непрекъснато подобряване на условията на труд чрез минимизиране на рисковете за персонала и други свързани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейностите, процесите и продуктите на организацията;
 • Задължение за спазване на законовите и доброволно приети изисквания относно здравословни и безопасни условия на труд, свързани с дейностите, процесите, работните места, работното оборудване и продуктите на организацията;
 • Предотвратяване и намаляване на възможните заболявания и наранявания, свързани с възникването на аварии и извънредни ситуации чрез поддържане на високо ниво на реакция при бедствия, щети и аварии;
 • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез приемане на общи и специфични цели и програми;
 • Поддържане на устойчивата работоспособност на служителите, предотвратяване на умората и стреса при работа и повишаване на производителността на труда;
 • Прилагане на възможно най-добрите налични техники и икономически осъществими подходи;
 • Мониторинг и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на необходимото обучение и повишаване на личната отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Активно сътрудничество с оторизираните организации за мониторинг на здравето и безопасността при работа и всички свързани лица при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  Тази политика е насочена към разработване на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин, в съответствие със следните ръководни принципи:
  Непрекъснато подобряване на опазването на околната среда чрез предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и управлението на отпадъците; Минимизиране и където е възможно предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и специфични цели и програми; Съответствие с правните изисквания, свързани с околната среда, свързани с дейности, процеси и продукти и техните аспекти; Щадящо потребление на природни ресурси - газ, електричество, хартия и вода; Прилагане на най-добрите налични техники, където е възможно, и икономически осъществими подходи; Предаването на генерираните отпадъци за рециклиране, както и правилното им оползотворяване и обезвреждане;
 • Използване на генерирани производствени отпадъци в нови продукти;
 • Насочване на нашите целеви клиенти към внимателно разглобяване стара изолация, което ще доведе до повторно използване на над 70% от съществуващата изолация като дефектни изолации, които да бъдат рециклирани в гранулат, използван в сградата за изолация на стени. Мониторинг и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, които могат да имат значително въздействие върху околната среда; Осигуряване на необходимото обучение и повишаване на личната отговорност в защитата
contact us

Do you have any questions?

ADDRESS

YAMBOL

Sokol 7, str.,
Yambol, 8600, Bulgaria

SOFIA

Nikola Vapcarov 53A
Sofia, 1000, Bulgaria

EMAIL
office@chemprod.eu
PHONE
+359 46 663 335+359 46 663 835