chemical products
 1. Начало
 2. >
 3. Новини
 4. >
 5. Проект “Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти“ ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“
23 февруари, 2020

Проект “Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти“ ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“

Проект “Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти“ ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“

Бенефициент: „Химически продукти“ ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.040-1388-C01

Наименование: Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти” ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа

Обща стойност: 397 718,12 лв., от които 236 642.27лв. европейско съфинансиране, 41 760.41лв. национално съфинансиране и съфинансиране от страна на „Химически продукти“ ООД в размер на 119 315.44 лв.

Начало: 21.02.2020г.

Край: 21.02.2021г.

Място на изпълнение на проекта: гр. Ямбол, ул. „Сокол“ 7 - Б

Общата цел на проекта е: Общата цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на “Химически продукти” ООД за реализиране на собствена продукция на европейския и световния пазар.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Разширяване на производствения капацитет на “Химически продукти” ООД, за две от съществуващите изделия: тръбна изолация Isolpipe и продукти за хидропонно отглеждане IsolAgro, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

 2. Намаляване на високите производствени разходи;

 3. Ограничаване използването на стари технологии и оборудване за осъществяване на производствени процеси;

Планираната дейност, чрез която ще се постигнат посочените цели е:

“Подобряване на производствения капацитет в цех “Фолиране на тръбна изолация” и цех “Хидропонни продукти”. В тази дейност се предвижда закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високо автоматизирана машина за фолиране (ламиниране) на тръбна изолация от каменна вата - ДМА 1 - 1 бр. и автоматизирана машина за обвиване (опаковане) с водозадържащо фолио на ламели от каменна вата - ДМА 2 - 1 бр. ще бъде изпълнена чрез външно възлагане с публична покана.

Ще бъдат изпълнение следните стъпки:

 • избор на изпълнители за доставка на активи (от месец 1 до месец 6)

 • сключване на договори за доставка с избраните изпълнители (от месец 5 до месец 7)

 • доставка на предвидените активи и подписване на приемо-предавателни протоколи (от месец 7 до месец 10)

 • монтиране, тестване и пускане в експлоатация на активите (от месец 9 до месец 12)

Очаквани резултати:

 1. Увеличен производствен капацитет за фолиране на тръбна изолация от минерална каменна вата от 1800 на 3600 метра на ден

 2. Увеличен производствен капацитет за производство продукт за хидропоника IsolAGro от 960 бр. до 4320 бр. на ден.

 3. Намалени производствени разходи за труд и за използвана електроенергия.

 4. Ограничено използване на стари технологии и оборудване за осъществяване на производствени процеси.

 5. Повишена конкурентоспособност за реализиране на собствена продукция на европейския и световния пазар.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg

Проект „Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти” ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“, договор BG16RFOP002-2.040-1388-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

contact us

Do you have any questions?

ADDRESS

YAMBOL

Sokol 7, str.,
Yambol, 8600, Bulgaria

SOFIA

Nikola Vapcarov 53A
Sofia, 1000, Bulgaria

EMAIL
office@chemprod.eu
PHONE
+359 46 663 335+359 46 663 835