chemical products
  1. Начало
  2. >
  3. Новини
  4. >
  5. Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ
23 ноември, 2020

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Във връзка с изпълнението на проект “Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти” ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа” по ДБФП №BG16RFOP002-2.040-1388-C01 Дружеството обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за:

  • закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високо автоматизирана машина за фолиране (ламиниране) на тръбна изолация от каменна вата - ДМА 1 - 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти: 07/12/2020г.

За повече информация, моля отворете приложенията

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg

Проект „Подобряване конкурентоспособността на “Химически продукти” ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и износа“, договор BG16RFOP002-2.040-1388-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

contact us

Do you have any questions?

ADDRESS

YAMBOL

Sokol 7, str.,
Yambol, 8600, Bulgaria

SOFIA

Nikola Vapcarov 53A
Sofia, 1000, Bulgaria

EMAIL
office@chemprod.eu
PHONE
+359 46 663 335+359 46 663 835