chemical products
  1. Начало
  2. >
  3. Новини
  4. >
  5. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
05 ноември, 2020

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: „Химически продукти“ ООД

Номер на договора: BG16RFOP002-2.089-4129-C01

Наименование:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

Кратко описание на проекта/информацията

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

Цел/и на проекта/информацията

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.11.2021г.

Край: 04.02.2022г.

Място на изпълнение на проекта: гр. Ямбол, ул. „Сокол“ 7 - Б

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган..”

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg

Проект Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, договор BG16RFOP002-2.089-4129-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

contact us

Do you have any questions?

ADDRESS

YAMBOL

Sokol 7, str.,
Yambol, 8600, Bulgaria

SOFIA

Nikola Vapcarov 53A
Sofia, 1000, Bulgaria

EMAIL
office@chemprod.eu
PHONE
+359 46 663 335+359 46 663 835